askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP manual - Filsystem

Funksjon Beskrivelse
basename Returnere etterfølgende navnekomponent av banen
chgrp Endrer filgruppe
chmod Endrer filmodus
chown Endrer file owner
clearstatcache Fjerner fil status cache
copy Kopierer fil
delete Se unlink() eller unset()
dirname Returns bane til foreldrekatalog
disk_free_space Gir tilgjengelig plass på filsystemet eller diskpartisjon
disk_total_space Returnerer den totale størrelsen på et filsystem eller diskpartisjon
diskfreespace Alias til disk_free_space()
fclose Lukker en åpen filpeker
feof Tester end-of-file på en filpeker
fflush Skyller utdataene til en fil
fgetc Henter tegn fra en filpeker
fgetcsv Henter linje fra en filpeker og parser for CSV felt
fgets Henter linje fra en filpeker
fgetss Hent linje fra en filpeker og tar bort HTML-taggs
file_exists Kontrollerer om en fil eller katalog eksisterer
file_get_contents Leser hele filen inn i en streng
file_put_contents Skriv en streng til en fil
file Leser hele filen inn i en array
fileatime Henter siste aksesstid på fil
filectime Henter inodetid for endring av fil
filegroup Hent filgruppe
fileinode Hent filinode
filemtime Hent sist modifiseringstid for en fil
fileowner Henter filens eierr
fileperms Hent filrettigheter
filesize Hent størrelsen på en fil
filetype Hent filtype
flock Bærbar rådgivende fillåsing
fnmatch Match filnavn mot et mønster
fopen Åpner fil eller URL
fpassthru Skriver ut all gjenværende data fra en filpeker
fputcsv Formater en linje som CSV og skriv den til en filpeker
fputs Alias til fopen() og fwrite()
fread Binærsikker lesing av fil
fscanf Analyserer input fra en fil i henhold til et format
fseek Søker en filpeker
fstat Hent informasjon om en fil ved hjelp av en åpen filpeker
ftell Returnerer gjeldende posisjon på filens lese- eller skrive-peker
ftruncate Avkorter en fil til en gitt lengde
fwrite Binærsikker skriving til fil
glob Finn banenavn matchende et mønster
is_dir Forteller om filnavnet er en katalog
is_executable Forteller om filnavnet er kjørbar
is_file Forteller om filnavnet er en vanlig fil
is_link Forteller om filnavnet er en symbolsk lenke
is_readable Forteller om en fil eksisterer og er lesbar
is_uploaded_file Forteller om filen ble lastet opp via HTTP POST
is_writable Forteller om filnavnet er skrivbar
is_writeable Alias til is_writable()
lchgrp Endrer gruppeeierskap av symlink
lchown Endrer brukereierskap av symlink
link Lag en hard lenke
linkinfo Henter informasjon om en kobling
lstat Gir informasjon om en fil eller symbolsk lenke
mkdir Opprett en katalog
move_uploaded_file Flytter en opplastet fil til en ny plassering
parse_ini_file Parse en konfigurasjonsfil
parse_ini_string Parse en konfigurasjonsstreng
pathinfo Returnerer informasjon om en filbane
pclose Lukker prosess til en filpeker
popen Åpner prosess til en filpeker
readfile Leser en fil
readlink Returnerer målet for en symbolsk lenke
realpath_cache_get Få realpath til hurtigbufferets oppføringer
realpath_cache_size Få cache størrelse til realpath
realpath Henter absolutt stinavn til canonicalized
rename Endrer navn til en fil eller katalog
rewind Flytt plasseringen til en filpeker tilbake
rmdir Fjerner en katalog
set_file_buffer Alias til stream_set_write_buffer()
stat Gir informasjon om en fil
symlink Skaper en symbolsk lenke
tempnam Lag fil med unikt filnavn
tmpfile Oppretter en midlertidig fil
touch Setter tilgang- og endrings-tid til en fil
umask Endrer nåværende umask
unlink Sletter en fil

Filsystem har totalt 81 funksjoner i PHP.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com