askIT

  • main_navigation_menu_icon.png
  • ic_more_vert.png

PHP manual - Matematikk

Funksjon Beskrivelse
abs Absoluttverdi
acos Arc cosinus
acosh Inverse hyperbolske cosinus
asin Arc sinus
asinh Inverse hyperbolske sinus
atan2 Arc tangens av to variable
atan Arc tangens
atanh Inverse hyperbolske tangens
base_convert Konverter et tall mellom vilkårlige baser
bindec Binær til desimal
ceil Avrund brøker opp
cos Cosinus
cosh Hyperbolsk cosinus
decbin Desimal til binær
dechex Desimal til heksadesimal
decoct Desimal til oktal
deg2rad Konverterer tallet i grader til tilsvarende radianer
exp Beregner eksponent av e
expm1 Returnerer exp -1 på en slik måte som er nøyaktig selv når verdien av tallet nermer seg null
floor Avrunder brøker ned
fmod Returnerer fmodulo av delingen av argumentene
getrandmax Vis størst mulig tilfeldig verdi
hexdec Heksadesimal til desimal
hypot Beregn lengden på hypotenusen i en rettvinklet trekant
is_finite Finner om en verdi er et lovlig endelig antall
is_infinite Finner om en verdi er uendelig
is_nan Finner om en verdi ikke er et tall
lcg_value Kombinert lineær congruential generator
log10 Base-10 logaritmen
log1p Returnerer log beregnet på en måte som er nøyaktig selv når verdien av tallet nærmer seg null
log Naturlig logaritme
max Finn høyeste verdien
min Finn laveste verdi
mt_getrandmax Vis størst mulig tilfeldig verdi
mt_rand Generer en bedre tilfeldig verdi
mt_srand Bedre tilfeldig tallgenerator
octdec Oktal til desimal
pi Returnerer verdien til pi
pow Eksponentiell-uttrykk
rad2deg Konverterer radianer til grader
rand Generere et tilfeldig heltall
round Avrunder en float
sin Sinus
sinh Hyperbolsk sinus
sqrt Kvadratrot
srand Tilfeldig nummergenerator
tan Tangent
tanh Hyperbolsk tangent

Matematikk har totalt 48 funksjoner i PHP.

mark_down.png Annonse

Akuratt nå: Ask IT bruker og anbefaler one.com for domener, e-post og webhotell!
hva-er-ditt-nye-domene.com
Besøk oss på one.com